Kwaliteit op de Vliertuin

Dialoog en reflectie

Geloven dat je goed onderwijs geeft is niet genoeg. Het is belangrijk om ons onderwijs en de bijbehorende opbrengsten goed te evalueren en na te gaan of we onze gestelde doelen bereikt hebben.

Zicht op ontwikkeling

De ontwikkeling van het jonge kind wordt scherp gevolgd met behulp van leerlijnen van het jonge kind. Het oudere kind wordt gevolgd met een leerlingvolgsysteem voor de basisdomeinen dat passend is bij het aanbod. Naast deze systemen worden kinderen op de voet gevolgd door de leerkracht met behulp van observaties en groepsanalyses. Leerkrachten hebben intensief contact met ouders, de kwaliteitscoördinator en/of gedragsspecialist om opvallende zaken uit observaties en analyses te bespreken. Als het gaat om versnellen en doubleren, wordt er altijd een goed doordachte en beredeneerde keuze gemaakt. We zijn er ons van bewust dat dit in de meeste gevallen geen antwoord is op de ondersteuningsvraag van een kind.

Het bewaken van het onderwijsleerproces

We werken met een leerstof(basis)aanbod voor alle leerlingen waarin we balans houden tussen het cognitieve, creatieve en sociale niveau. Wij streven ernaar dat iedere leerling het basisniveau bereikt. Loopt een leerling achterstand op, dan gaan we daar doelgericht op sturen.

Kwaliteitscyclus

Wij hanteren een kwaliteitscyclus op het kindcentrum die passend is bij het strategisch beleid van SKOBOS. Het ankermodel willen we gebruiken als visualisatie van het handelingsgericht werken voor leerkrachten en hoe wij het kwaliteitsbeleid op het kindcentrum de komende vier jaar gaan inrichten. 

Kwaliteitscultuur

Op kindcentrum de Vliertuin werken wij elke dag aan de kwaliteits- en verbetercultuur, een organisatiecultuur waarin van onderop gewerkt wordt aan verbeteren van het onderwijs. Een cultuur die gericht is op leren en ontwikkelen, waarin we leren van fouten maken en het mag schuren in het goede gesprek voeren met elkaar.

Het kindcentrumplan vormt de basis van de ontwikkeling van ons onderwijs. Onze ambities worden uitgewerkt in jaarplannen. We kiezen voor het werken met ontwikkelteams, waarin zelfsturing een centrale positie heeft. Teams waarin professionals samenwerken met een gezamenlijk doel. We geloven dat dit een goede werksfeer bevordert en dat het helpt om processen te stroomlijnen. Het zorgt ervoor dat we continu ons onderwijs optimaliseren.