Het onderwijs op de Vliertuin

Zo richten we dat in

Bij de Vliertuin creëren we een veilige leeromgeving waarin ieder kind zijn of haar weg kan vinden om het eigen talent te ontdekken en ontwikkelen. Om die leeromgeving te creëren richten we hem in met de volgende principes:

Basisvaardigheden

Het leerstofaanbod wordt door de leerkrachten systematisch en planmatig vormgegeven en voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus.  We hanteren hoge verwachtingen (van directie naar team, van leerkracht naar leerling). Er worden heldere instructies gegeven en er is sprake van differentiatie op niveau bij rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. In de ochtend staat de kernvakken rekenen, taal en spelling en (begrijpend) lezen centraal. We hanteren een variatie aan werkvormen, waarbij coöperatief en actief leren een vast onderdeel zijn.

Actief en doelgericht leren

In de groepen 1 en 2 staat het spelend leren vanuit thema's centraal. Daar wordt de basis gelegd, zowel didactisch als pedagogisch. Op een actieve en doelgerichte manier wordt er gewerkt aan de stevige basis voor groep 3. Er wordt met actieve en coöpera­tieve werkvormen gewerkt o.a. door middel van circuits. Op deze manier oefenen en herhalen we eerder aangeboden lesstof op een aantrekkelijke manier, passend bij de leeftijdsgroep en interesses van het kind.

Vanaf groep 4 ontwikkelen de kinderen het ontdekken en onderzoeken. Door middel van Blink integreren we de zaakvakken zodat er samenhang ontstaat in het leren. Kinderen leren om vanuit onderzoek antwoorden te vinden op hun vragen. Dit leerproces maken we zichtbaar in het portfolio.

Actief burgerschap en sociale integratie

Ons kindcentrum is een minimaatschappij waarin we kinderen toerusten voor hun toekomstige rol als burger. Daarnaast oefenen en leren de kinderen fundamentele levensvaardigheden zodat ze zichzelf, hun vriendschappen en hun loopbaan effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Daarnaast draagt dit ook bij aan een veilige leer- en leefomgeving. Voor het vormgeven van het burgerschapsonderwijs maken we gebruik van de methodes Kwink en Blink Geïntegreerd.

Vakdocenten

We stimuleren leerlingen actief en bewust op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Leren gaat niet alleen over cognitieve prestaties. Beweging en een goede balans tussen in- en ontspanning zijn belangrijk om goed te kunnen leren. Daarom zetten we vakdocenten in voor bewegingsonderwijs, muziek en handvaardigheid. Zo maken we gebruik van de expertises en kwaliteiten van onze teamleden en borgen we de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. 

Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school wil kinderen stimuleren om meer te lezen en ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. Dat doen we met deskundige leesconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Vanuit de Bibliotheek ondersteunt een professionele leesconsulent de leescoördinator en het team van ons kindcentrum. Daarnaast helpt een digitaal portaal de school bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

‘Doordat de bibliotheek in onze school gevestigd is, komen onze leerlingen makkelijk in aanraking met boeken en verhalen. Dat is goed voor hun lees- en taalontwikkeling.’

Protocol vervanging

Het vinden van vervangers bij afwezigheid van een leerkracht wordt steeds moeilijker. Omdat er vaker naar andere oplossingen gezocht moeten worden, staat in het vervangingsprotocol aangegeven welke stappen we nemen in het geval een leerkracht zich ziekmeldt/afwezig is. Dit protocol is terug te vinden op de website van de school. Op deze manier zijn alle ouders op de hoogte van de acties die de school onderneemt bij ziekte/afwezigheid van de leerkracht en wanneer de kinderen eventueel naar huis worden gestuurd.