Communicatie op de Vliertuin

Iedereen op de hoogte

We hechten grote waarde aan een goed contact met ouders. Wij voorzien u graag zo goed mogelijk van informatie, betrekken u bij allerlei activiteiten, vragen u te assisteren bij onderwijsactiviteiten en mee te denken en te beslissen in de medezeggenschapsraad of ouderraad.

Contactmomenten

Een aantal contactmomenten vormen de leidraad in ons contact met u over de ontwikkeling van uw kind.

De startgesprekken aan het begin van het schooljaar
Vanaf schooljaar 2021-2022 organiseren we startgesprekken in plaats van een informatieavond. Ouders en kind worden uitgenodigd voor deze gesprekken.  Het startgesprek is een  belangrijke  investering in de relatie  en  samenwerking tussen  ouders en school. Als ouders en  leerkracht elkaar hebben leren kennen bij de start, loopt het contact makkelijker als er iets aan de hand is  waarbij opnieuw contact nodig is. Het kind merkt dat zijn ouders en de leerkracht  samen een goede start willen maken en krijgt de kans  om te vertellen over zijn hobby’s en interesses.  Verder  is het startgesprek  ook een goed moment om wederzijdse verwachtingen tussen  leerling, ouders en school uit te spreken. En om afspraken te maken hoe ouders en school in het komende jaar samen optrekken bij de ontwikkeling van het kind. Ieder vanuit zijn eigen rol en  deskundigheid, maar wel  met elkaar  zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen en goed tot zijn recht kan komen.  Ter voorbereiding op het gesprek deelt de leerkracht specifieke groepsinformatie met de ouders. Deze informatie kunt u doornemen en mochten er nog vragen zijn, kunt u deze meenemen in het gesprek.

Rapportages
In groep 3 tot en met 8 krijgen onze leerlingen in januari en aan het einde van het schooljaar een rapport waarin hun leerresultaten, werkhouding en gedrag staan weergegeven.  De voortgang van de kinderen in groep 1 en 2 wordt besproken in oudergesprekken.

Oudergesprekken
In februari nodigen we u uit voor een oudergesprek. Aan het einde van het jaar kunt u, als u of de leerkracht dit nodig vindt, een derde gesprek aanvragen. Natuurlijk bent u als ouder of verzorger ook tussen deze momenten door welkom om vragen te stellen over de ontwikkeling van uw kind of opmerkingen te bespreken.

‘De deur van onze school staat voor ouders altijd open. Wanneer ouders ons vertellen wat er speelt en welke vragen ze hebben, dan kunnen we daar op inspelen.’

School App van Social Schools

Op basisschool de Beerze werken wij voor de communicatie met u als ouder met de School App van Social Schools. Zodra uw kind start, ontvangt u via de mail een koppelcode om uw account te activeren.

Social Schools heeft een supportpagina. Hier kunt u antwoord vinden op de meest gestelde vragen. De pagina vindt u hier.  Hieronder vindt u de afspraken en gedragscode voor ouders.